Strážna služba

FYZICKÁ OCHRANA

Je pretrvávajúcou tradičnou formou ochrany objektov zákazníka. Spravidla je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne, alebo podľa požiadavky – obchádzkami pracovníkov SBS, podľa požiadavky objednávateľa so služobným psom. Pracovníci SBS sú vybavení vecnými bezpečnostnými prostriedkami, účinnými a ochrannými prostriedkami v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. Kontrolujú rizikové priestory na výskyt podozrivých osôb v objekte, kontrolujú priebežne dodržiavania protipožiarnych opatrení ( napr. zákaz fajčenia ) a vykonávajú preventívnu protipožiarnu kontrolu všetkých priestorov objektu zákazníka. Obchádzková činnosť je zameraná najmä na kontrolu vonkajšieho oplotenia, kontrolu neporušenosti zabezpečenia ( uzamknutia ) výrobných, skladových a iných objektov a techniky zákazníkov.

V čase pracovnej doby kmeňových zamestnancov zákazníka pracovníci SBS vykonávajú na personálnych a nákladných vrátnicach kontrolnú činnosť, vstup a výstup pracovníkov, vjazd a výjazd vozidiel podľa interných noriem zákazníka, alebo podľa dohodnutého výkonu služieb pre zákazníka. V rozsahu požiadaviek zákazníka môžu byť poskytované informátorské a spojovateľské služby.

OCHRANA OBJEKTU PRIEMYSELNOU TELEVÍZIOU

V spolupráci s odbornou kvalifikovanou firmou ponúkame, v prípade záujmu zákazníka, systémy priemyselnej televízie, rôzne elektronické zabezpečovacie systémy. Inštalovanie systémov priemyselnej televízie má okrem primárnej funkcie aj významný psychologický efekt. Elektronické zabezpečovacie systémy ( ako napr. rôzne druhy snímačov ) alebo aj elektronická požiarna signalizácia sú účinnými a nenápadnými prostriedkami ochrany objektu, vyžadujúce minimálne nároky na obsluhu a spravidla sú vybavené výkonnou akustickou signalizáciou.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola plnenia predmetu zmluvy pri fyzickej ochrane je vykonávaná vedúcimi pracovníkmi našej spoločnosti. Kontaktné osoby sú oprávnené vykonávať kontrolu len spoločne so zástupcami dodávateľa.

Kontrola sa vykonáva fyzicky, počas pracovného času zamestnanca spoločnosti GAMA Group, s.r.o. a je zameraná na správny a zodpovedný výkon služby, na dodržiavanie osobitných dojednaní v zmluve a pod. Cieľom kontrol je neustále skvalitňovať výkon fyzickej ochrany, ktorou sa spoločnosť zaoberá.